Obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") určujú práva a povinnosti zmluvných strán pred, počas a po uzatvorení kúpnej zmluvy medzi objednávateľom a dodávateľom Martina Hladík - IRRIGEWE, Agátova 3 , 900 29 Nová Dedinka

Platobné a dodacie podmienky

Kupujúci objednáva tovar a služby spravidla prostredníctvom telefonickej  , pokiaľ kupujúci nepoužije iný prostriedok diaľkovej komunikácie.

Zaisťovacie prostriedky

Zaisťovacie prostriedky sa uplatňujú na tovar hnuteľného charakteru, ktorý nie je namontovaný na budovách, plotoch alebo priamo v pôde

Reklamačné a záručné podmienky

Záručná doba na dodaný tovar a vykonané služby je spravidla 2 roky ak nie je zákonom alebo výrobcom uvedené inak. Takýmito tovarmi sa rozumie náhradný zdroj energie ako je batéria alebo tovar značky TORO, kde výrobca dáva predlženú záruku na niektoré komponenty uvedené vo faktúre alebo dodacom liste.

Kupujúci je zodpovedný za chránenie zariadenia podľa odporúčenia výrobcom, ktoré je predmetom kúpy a je nainštalované. Kupujúci je taktiež zodpovedný aj za zabezpečenie živého produktu akým je napr. položený mačinový trávnik. Týmto zabezpečením sa rozumie zamedzenie vstupu zvierat vo vlastníctve a ich vykalovanie na čerstvo položený trávnik po dobu 2 týždňov. Kupujúci sa zaväzuje po dobu prvého týždňa v rozostupoch pravidelne zalievať trávnik 3 krát denne čo sa zabezpečí automatickou závlahou a nahlásiť akékoľvek kvalitatívne zmeny do 5 dná od pokládky mačinového trávnika. Ošetrenie podľa sezóny resp. sezónne choroby je treba konzultovať na základe dohodnutej obhliadky

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní a to bez udania dôvodu ak bol tovar objednaný na diaľku a nebol inštalovaný


Výhrada vlastníckeho práva

Vlastnícke právo k veci prechádza z predávajúceho na kupujúceho vo všeobecnosti v momente jej vyplatenia, odovzdania a prevzatia


Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracovávané iba vo fakturačnom styku

Dozor v oblasti ochrany spotrebiteľa

Dozor nad dodržiavaním právnych predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (SOI):

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

Odbor výkonu dozoru

tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104

fax č.: 02/ 58272 170