Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") určujú práva a povinnosti zmluvných strán pred, počas a po uzatvorení kúpnej zmluvy medzi objednávateľom a dodávateľom Martina Hladík - IRRIGEWE, Agátova 3 , 900 29 Nová Dedinka, resp. viažuce sa na odovzdané dielo

Platobné a dodacie podmienky

Kupujúci objednáva tovar a služby spravidla prostredníctvom telefonickej, pokiaľ kupujúci nepoužije iný prostriedok diaľkovej komunikácie. Po uskutočnení prác alebo odovzdaní tovaru do užívania, predávajúci vyzve kupujúceho k úhrade resp. zasiela faktúru na položky pre záručné konanie-

Zaisťovacie prostriedky

Zaisťovacie prostriedky sa uplatňujú na tovar hnuteľného charakteru, ktorý už je namontovaný na budovách, plotoch alebo priamo v pôde.

Reklamačné a záručné podmienky

Záručná doba na dodaný tovar a vykonané služby je spravidla 2 roky ak nie je zákonom alebo výrobcom uvedené inak. Takýmito tovarmi sa rozumie náhradný zdroj energie ako je batéria alebo tovar značky TORO, kde výrobca dáva predlženú záruku na niektoré komponenty uvedené vo faktúre alebo dodacom liste.

Kupujúci je zodpovedný za chránenie zariadenia podľa odporúčenia výrobcom, ktoré je predmetom kúpy a je nainštalované. Kupujúci je taktiež zodpovedný aj za zabezpečenie živého produktu akým je napr. položený mačinový trávnik. Týmto zabezpečením sa rozumie zamedzenie vstupu zvierat vo vlastníctve a ich vykalovanie na čerstvo položený trávnik po dobu 2 týždňov. Kupujúci sa zaväzuje po dobu prvého týždňa v rozostupoch pravidelne zalievať trávnik 3 až 4 krát denne čo sa zabezpečí automatickou závlahou a nahlásiť akékoľvek kvalitatívne zmeny do 5 dňa od pokládky mačinového trávnika. Ošetrenie podľa sezóny resp. sezónne choroby je treba konzultovať na základe dohodnutej obhliadky

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní a to bez udania dôvodu ak bol tovar objednaný na diaľku a nebol inštalovaný.


Výhrada vlastníckeho práva

Vlastnícke právo k veci prechádza z predávajúceho na kupujúceho vo všeobecnosti v momente jej vyplatenia, odovzdania a prevzatia čím zároveň platbou súhlasí s týmito VOP


Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracovávané iba vo fakturačnom styku

Dozor v oblasti ochrany spotrebiteľa

Dozor nad dodržiavaním právnych predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (SOI):

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

Odbor výkonu dozoru

tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104

fax č.: 02/ 58272 170


Povinnosti kupujúceho:

Majiteľ je povinný oznámiť lokalitu sietí ako sú napr. optické a elektrické káble a vyznačiť ich pred realizáciou temných prác, inak nenesie zodpovednosť za vzniknuté škody. Prípadné uplatnenie reklamácie včas a čo najpresnejšie dátumovo spísať s opisom stavu živého tovaru - trávnik alebo výsadba alebo zásahy do systému - preprogramovanie elektrických zariadení alebo manipuláciu s rozvodmi vody a zaslať emailom s číslom dokladu o kúpe bez čakania na výzvu realizátora.

Čerpacia technika:

Majiteľ dbá o čistenie filtračného systému, vizuálne kontroluje tlak. Pred zimou odmontuje všetky systémy ktoré prichádzajú do styku s vodou kde by mohlo prísť k natečeniu aj po vyfúkaní potrubia kompresorom. 

Závlahová technika: 

Majiteľ dbá o sadavosť resp. prečnievanie trysiek s ostrekovačmi v teréne z dôvodu hydrologických a geologických vplyvov. Vizuálne kontroluje tlak z trysiek a usmerňuje si dĺžku a silu po odovzdaní pri kolísaní a zmene tlaku. Čistí si tryskové filtre podľa potreby. Prispôsobuje závlahový čas podľa sezónneho nastavenia na riadiacej jednotke a podľa mesiaca v roku. Používa funkciu sezónneho prispôsobovania závlahového cyklu a nastavenie dažďového senzora

Trávniky a výsadba: 

Majiteľ sleduje kvapkovú závlahu a prispôsobuje pre tie ktoré rastliny. Po pokladaní kobercového trávnika sa intenzívne zalieva prvý týždeň a upravujú sa prípadne nerovnosti po uvalcovanom trávniku z dôvodu penového efektu pôdy. Následne podľa sezónnej potreby majiteľ po celý čas kontroluje pohyb trysiek, čí sa všade dostanú nakoľko sa postrekovače v pôde čiastočne pohybujú a sadajú. Ručné poliatie a dosypanie substrátu kritických miest v tomto prípade je výlučne na majiteľovi a je prirodzenou súčasťou starostlivosti. Hnojenie na základe potreby. Hnojivo sa môže intenzívnym polievaním vyplaviť. Trávnik po celú svoju dobu sadá a tvaruje sa z prírodných dôvodov a pieskovanie a valcovanie je taktiež neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti. 

Kosiaca technika: 

Majiteľ dbá o dodatočné kosenie s ktorým sa ráta pri robotických kosačkách s tým že nie vždy sa za cyklus presiahne ohraničujuci drôt oblasti. Chráni drôty voči poškodeniu a pretrhnutiu. Kosenie je odporúčané na 40mm z dôvodu regenerácie športového trávnika. Nízke kosenie neumožňuje prirodzenú regeneráciu. 

Zazimovanie závlahy

Predávajúci sa zaväzuje vyfúknuť hadice od elektorventilov prvé 2 sezóny zdarma za podmienok včasného nahlásenia, a to najneskôr do 31.10.